Vatten och avrinningsområden

Vatten förenar allt levande. Utan vatten inget liv. Det är kanske därför vi njuter så av att höra det porlande vattnet i en bäck eller vågornas kluckande vid en strand. Vattnet känner heller inte administrativa gränser som för kommuner, län eller länder. Vatten både kräver och inspirerar till samarbete.

Därför är EU:s vattendirektiv tydligt med att arbetet med att förbättra vattenkvalitet måste ske med en en helhetssyn på avrinningsområden och inkludera vattendrag, sjöar, våtmarker och grundvatten. Man betonar även att arbetet ska ske i samverkan och att det behövs ett lokalt deltagande.

Både vattnet och avrinningsområdet är en mycket engagerande och pedagogisk utgångspunkt när det gäller samverkan och hållbar utveckling. Vattenråd finns i de allra flesta huvudavrinningsområden åtminstone i södra halvan av Sverige. Dessa utgör mycket värdefulla plattformar och mötesplatser för samverkan och dialog mellan olika intressen. En del vattenråd driver också olika projekt för att förbättra vattenmiljöer och för att sprida kunskap.

Några frågeställningar
• Hur kan vi öka det lokala deltagandet och samverkan kring vatten?
• Hur kan potentialen hos vattenråden tas till vara än mer?

Exempel på vattenråd och projekt
Lygnerns vattenråd
Ätrans vattenråd
Hjärtaredsån. Ätrans vattenråd 2019
Ätrans och Åsakabäckens avrinningsområde vid Vartofta. Ätrans vattenråd 2018