Den tätortsnära naturens betydelse

Vissa saker finns så nära oss att vi kanske glömmer bort dem. Inte desto mindre kan de vara ovärderliga för vårt välbefinnande. Vardagsnaturen eller närnaturen runt oss där vi bor och lever kan vara en sådan sak. Närnaturen är en resurs för människors, en kommuns och samhällets utveckling och ibland t.o.m. för ovanliga och hotade arter. Kunskapen om närnaturen behöver därför finnas med i planeringen av vårt samhälle.

2005 gjordes inventering av den tätortsnära naturen runt Bollebygd på uppdrag av byggands- och miljöförvaltningen. Förutom att naturen utnyttjas av många för promenader och lek visade sig ovanliga och hotade arter finnas alldeles i närheten av samhället. Bl a hittades det hotade guldsandbiet (Andrena marginata) med 2-3 populationer samt väddsandbi (Andrena hattorfiana). De två rödlistade fjärilsarterna violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) och sexfläckad bastardsvärmare (Zygaenae filipendulae) förekom också. Under häckningstid hördes sjungande trädlärka och häckande törnskata sågs. I Sörån som passerar samhället sågs kungsfiskare och här finns även flodpärlmussla och öring.

Den tätortsnära naturen kan alltså ha en stor biologisk mångfald och innehålla intressanta och skyddsvärda arter. Samtidigt har den natur som ligger allra närmast oss en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Naturen har också en mycket viktig pedagogisk funktion där förståelsen för naturens samband kan växa. Gamla hagmarksekar, rester av ängsmarker, hamlade träd mm är även en viktig länk till historien på platsen. Mångfalden är källan till kreativitet, som är så viktig för ett samhälles utveckling.

2005. Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering, naturvärdesbedömning och förslag till skötsel (5,5 MB)
2008. Närnaturen i Bollebygd - en plats att uppleva och upptäcka (2,5 MB)

Frågeställningar och utveckling
Det är viktigt att göra inventeringar av tätortsnära natur i ett tidigt skede av planeringen av samhällen. Detta för att resurser i form av mångformig natur, rekreationsmöjligheter, pedagogiska miljöer och viktiga grönområden ska kunna ta till varas på bästa sätt.