Visionsarbete och mångfald

Under arbete som agenda 21-samordnare och i andra sammanhang har handledning av visionsseminarier gjorts. Visonsarbeten är ett sätt att tydliggöra egna angelägna och engagerande framtidsbilder och finna gemensamma visioner tillsammans i en större grupp. Dialog som bygger på berättande och lyssnande är de viktigaste verktygen för att utveckla visioner som grundar sig i det inre engagemangen. Detta är ett bra sätt att ta vara på och utveckla den mångfald som finns i grupper. Det är därför en stor fördel om grupper som utvecklar visioner består av människor med olika bakgrund och olika åldrar. För arbetet ska fungera bra krävs tydliga förhållningssätt som öppenhet, lika villkor, lyssnande och tid för berättande, alltså ett djupt demokratiskt arbete.

Visioner är en förutsättning och drivkraft i utvecklings- och förändringsarbete. Drivkraften behöver så mycket som möjligt komma inifrån människor och utvecklas i öppen dialog med andra för att utvecklingsprocesserna ska bli kreativa och långsiktigt hållbara.

Biologisk mångfald och underifrånperspektivet (310 kB)

Frågeställningar och utveckling
Den biologiska mångfalden har utvecklats på jorden och blivit allt större under jordens historia. Liknande mönster kan ses hos människan. En mångfald av tankar och idéer utvecklas som i sin tur leder vidare till nya idéer och innovationer. Kreativitet och utveckling behöver mångfald - en mångfald av tankar, idéer och mänskliga personligheter såväl som den biologiska mångfalden. En mångfaldens princip? Samtidigt som man kan se att mångfalden är så viktig för vår framtid utarmas den snabbt. Vi behöver därför utveckla tankarna kring mångfald och lyfta fram betydelsen av mångfald ur många perspektiv för att öka medvetenheten mångfaldens betydelse och hur den utvecklas.

2001 gjordes ett bildprogram om biologisk mångfald tillsammans med fotografen Gert Olsson. Mellan 2001-2004 gjordes 13 visningar. Syftet med bildprogrammet var att väcka känslor och tankar kring mångfald, helst med ett samtal efter visningen.

Från stjärnstoff till jordmyller (19 kB)