Övervakning och uppföljning


Vid framtagande av skötselplaner och vid skötselåtgärder är det viktigt att kunna följa upp effekterna av åtgärder och skötsel. Detta kan ske genom fotodokumentation, GIS och standardiserade inventeringsmetoder.

Uppföjningar efter åtgärder har gjorts i småvatten, i landmiljöer längs vattendrag och i ekmiljöer.

Genom ett stort datamaterial från inventeringar av småvatten och våtmarker har enkla men träffsäkra metoder tagits fram för uppföljningar av dessa miljöer.

Exempel på arbeten:
2006. Restaurering av Ätran - utvärdering av åtgärder i provsträckor. Svenljunga kommun.
2006. Uppföljning av restaureringsåtgärder gjorda i tre småvatten på uppdrag av Marks kommun.
2004. Flora- och faunautveckling i Falkenbergs dagvattendammar. Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB.
2003. Flora- och faunautvecklingen efter biotopförbättrande åtgärder i småvatten på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet i Halland, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
2003. Jordbrukets påverkan på evertebratfaunan i småvatten - en jämförande studie av konventionellt och ekologiskt odlade jordbruksmarker i sydvästra Sverige. Naturvårdsverket.