Skötselplaner


Genomtänkta skötselplaner som bygger på god artkunskap och helhetssyn samt dialog med berörda markägare och aktörer är ett viktigt verktyg för naturvården.
Skötselplaner har tagits fram för ekmiljöer, märgelgravar och dagvattendammar.

Exempel på arbeten:
2006. Restaurering av fem märgelgravar. Ledning av röjning och grävarbete.
2005. Gammelekar i Häggåns dalgång – fem skötselplaner för intressanta ekmiljöer. Miljökontoret i Mark.
2003. Kompletterande inventering av signalarter (lavar och mossor) samt planering och igångsättande av restaureringsåtgärder i naturreservatet Lekvads landmiljöer. Uppstart av skötselråd för reservatet.