Naturvårdsprogram


Aktuella och lättanvända naturvårdsprogram är grunden för ett effektivt och inspirerat kommunalt naturvårdsarbete. De ökar dessutom förutsättningarna för att använda närnaturen som källa för välbefinnande, pedagogik och kreativitet. Det är viktigt att se den biologsika mångfaldens betydelse för hälsa, kunskap och ekonomi.

Det lokala kunskapen och intresset för närnaturen hos markägare, föreningar m fl är en viktig resurs som bör användas när programmet tas fram.

Information från inventeringar och naturvärdesbedömningar bör läggas in i en databas som länkas till GIS. Detta gör att informationen lätt och flexibelt kan uppdateras vid behov. Det gör också att önskad information lätt kan sökas och analyseras samt kartor för olika ändamål kan skapas.

Ett naturvårdsprogram bör bygga på samverkan mellan många aktörer. Det bör på ett inspirerande sätt lyfta fram olika aktörers roller och betydelse för den biologiska mångfalden. Det bör också peka ut ansvarsområden för exempelvis kommunen.

Naturvårdsprogrammet bör på olika sätt kommuniceras på ett intresseväckande sätt. Detta kan ge genom lättillgängliga och pedagogiska trycksaker, bildprogram, naturguidningar mm.

BioDivers Naturvårdskonsult har arbetat med de olika delarna och har även utvecklat särskilda verktyg för arbetet.

Exempel på arbeten:
2008. Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun. Beskrivningar av områden.
2007. Arbete med underlag till Tjörns naturvårdsprogram.
2006. Revidering av Marks naturvårdsplan. Naturvärdesbedömning, fotodokumentation, digitalisering av områdesavgränsningar och inläggning i databas av 140 områden på uppdrag av miljökontoret i Mark
2003. Rapportlista för naturvårdsplanen i Marks kommun. Miljökontoret i Mark.