Geografiska informationssystem och databaser


GIS (Geografiskt informationssystem) används regelmässigt vid inventeringar m fl arbeten. Med hjälp av GPS och handdator kan noggrannna områdesavgränsningar ritas in även under svåra förhållanden.

GIS är ett mycket användbart verktyg i exempelvis den kommunala naturvårdplaneringen. GIS är dynamiskt eftersom förändringar och nytillkommen information hela tiden kan läggas till. Information kan sökas och analyseras. Temakartor kan skapas allt efter önskemål som sedan kan användas i t ex rapporter eller presentationer.

Kartskikt kan levereras i filformaten shp, mif, tab och dxf till kunden.

Databaser är nödvändigt när stora mängder information från t.ex. inventeringar ska kunna lagras, sökas och förnyas. Databaser kan kopplas till GIS så att man lätt kommer åt information i databasen från den karta som man ser på datorskärmen.

Exempel på arbeten:
2007. Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
2006. Revidering av Marks naturvårdsplan. Naturvärdesbedömning, fotodokumentation, digitalisering av områdesavgränsningar och inläggning i databas av 140 områden på uppdrag av miljökontoret i Mark
2006. Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun. Beskrivningar av områden. Delrapport av inventerade områden 2005-2006.