Miljökonsekvensbeskrivningar


BioDivers Naturvårdskonsult har gjort naturvärdesbedömingar och miljökonsekvensbeskrivningar som ingått som underlag till mer heltäckande miljökonsekvensbeskrivningar.

Vid arbetet är det viktigt med objektiva bedömningar som grundar sig på god kunskap. Bedömningarna bör ha en helhetssyn på naturvärden som kan finnas inom olika organismgrupper i området.

Exempel på arbeten:
2008. Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförandet av Landvetter Park. Golf Of Course AB.
2006. Naturinventering och naturvärdesbedömning i detaljplanerat område för ny kyrkogård i Kållered - med konsekvensbeskrivning för naturvärden. Melica.
2004. Naturvärdesbedömning av område vid Svartsjön som berörs av utbyggnad av golfbana - Vallentuna kommun och Österåkers kommun. Himmerland Natur- och Vattenvård AB.
2002. Inventering och naturvärdesbedömning av en sträcka av Sörån som kommer att påverkas av dammutrivnig. Bollebygds kommun.
2000. Kompletterande miljökonsekvensbeskrivning för en tegelbruksdamm som berörs av vattendom avseende bevattningsuttag till Marks fågelklubb. Jordbruksverket.