Naturguidningar, utbildningar, bildvisningar, rådgivning


För att långsiktigt kunna bevara den biologiska mångfalden behövs intresse, engagemang och kunskap hos människor.

Detta kan vi få genom naturupplevelser och erfarenhetsutbyten. Särskilt viktigt är att barn får möjlighet till naturupplevelser och vistelse i naturen. Närnaturen där vi bor fyller därför en särskilt stor roll.

En viktig faktor för omsorgen om naturen och den biologiska mångfalden är helhetssyn. Mångfalden behövs för människans välfärd, ekonomi, kunskap, hälsa, inspiration och kreativitet.

BioDivers Naturvårdskonsult har lång erfarenhet av naturguidningar, bildvisningar, kurser, visionsseminarier mm som har gjorts tillsammans med skolklasser, jordbrukare, politiker, föreningar och byalag.

Exempel på arbeten:
2006 Exkursionsledning längs Ätran på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland och Svenljunga kommun.
2006 Två föredrag och bildvisning om naturvård för högstadieelever på Lyckeskolan.
2005 Oaser i odlingslandskapet - halvdagskurs för lantbrukare om betydelsen av småbiotoper i jordbrukslandskapet. På uppdrag av Länsstyrelsen i Halland.
2004 Föredrag den 29/4 om ”Hur utvecklas den biologiska mångfalden i anlagda våtmarker? Vilken roll spelar skötseln” under seminariet ”Våtmarker som näringsfällor - hur når vi målen?” som arrangerades av VASTRA, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Våtmarkscentrum.
2003 Föredrag för entreprenörer, länstyrelsetjänstemän m fl vid två tillfällen om ”Placering och utformning av våtmarker för ökad biologisk mångfald utan negativ påverkan på fisket” under kursen Våtmarker i jordbrukslandskapet på uppdrag av Jordbruksverket.
2001-2004 13 visningar av bildprogrammet ”Från stjärnstoff till jordmyller – en resa genom mångfalden” med efterföljande diskussioner på uppdrag av Studiefrämjandet, naturskyddsföreningar, folkhögskolor och kommuner.
2001 Projekt småvatten i Mark – en del av SNFs jordbrukskampanj. En studiecirkel med två föreläsningstillfällen och fyra exkursioner för kommuninvånare som vill inventera småvatten. Två exkursioner med skolklass/barngrupp. (60 personer deltar i utbildningen och inklussive skolklasser och barngrupper medverkar 450 personer i inventeringar och rapportering.)
1999 Våtmarkernas biologi. Kursdag för jordbrukare och rådgivare på uppdrag av Hushållningssällskapet i Halland.
1997 Föredrag vid två tillfällen om evertebratfaunan i småvatten inom projektet Västsvenska småvatten. Länsstyrelsen i Skaraborg och Kungsbacka kommun på uppdrag av Naturhistoriska museet i Göteborg.