Agenda 21 - hållbar utveckling


Arbete med Agenda 21 kan ske på flera sätt. Många inventeringar och projekt har byggt på medverkan och delaktighet från markägare, föreningar och intresserade. Förhållningssätt som samverkan och dialog är nödvändiga för att skapa engagemang, helhetssyn, långsiktighet och lyckad naturvård.

Spännande projekt kan skapas med helhetskoncept där möten med markägare och föreningar för samverkan och idéer ingår. Sådana projekt öppnar ofta för kreativa processer som ger inspiration och skapar nya spännande möjligheter.

Ofta belyses kopplingarna mellan exempelvis naturmiljö, hälsa, kulturhistoria, ekonomi, företagsutveckling och kreativitet.

Resultat av inventeringar presenteras gärna i ett sammanhang och helhetsperspektiv för att engagera fler än de mest natur- och miljöintresserade.

Tidigare erfarenheter finns från kommunalt arbete med Agenda 21-processer, miljöutbildningar, miljöbokslut samt visionsarbeten.

De grundläggande förhållningssätten för naturvård, hållbar utveckling och kreativitet är öppenhet, lyssnande, berättande, deltagande på lika villkor och ........mångfald!

Exempel på arbeten:
2006. Johansson, C. & Nolbrant, P. Mångfald i Häggåns dalgång utveckling av ekonomi, natur och kultur - en förstudie. Miljö i Mark 2006:5, Miljökontoret i Mark.
2005. Nolbrant, P. Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering och förslag till skötsel. Bollebygds kommun.
2002. Framtagande av förslag till miljöstrategi och miljömål för Bollebygds kommun tillsammans med en arbetsgrupp inom kommunen. Bollebygds kommun.
2001. Projekt småvatten i Mark 2001 –en del i SNF:s jordbrukskampanj. Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Miljö i Mark 2001:1.
2001 Framtagande och sammanställning av ”Miljöledningspärm - för inre och yttre miljö” som ska vara en grund för miljöarbetet på de kommunala arbetsplatserna. Miljöutbildning där pärmen introduceras.
1999-2001 Sammanställning av befintliga kommunala miljömål samt data för uppföljning av dessa i miljöbokslut 1999, 2000 och 2001. Produktion av en populär version av miljöbokslut för år 2000 som riktar sig till kommuninvånare. Bollebygds kommun.
1998-2001 Planering, inbjudan och genomförande av ”Miljöutmanare”, en miljöutbildning, introduktion till miljöledning och miljödiplomering för små företag och kommunala arbetsplatser under tre år. Bollebygds kommun.
1998 Sammanställning av Lokal Agenda 21-dokument för Svenljunga kommun.
1998 Färdigställande av påbörjat Lokal Agenda 21-dokument i Bollebygds kommun.
1996-2000 Medverkan under 10 visionsseminarier för hållbar utveckling för olika grupper, bl a på Ekotopia Aneby, i Tranemo kommun och för Centerpartiet Stockholm.
1996-1997 Planering av och medverkan under 30 idé- och visionssemniarier för hållbar utveckling på 12 mindre orter i Svenljunga kommun.
1996-1997 Medverkan i fem föredrag om visionsarbete, översiktsplanering samt lokal och hållbar utveckling för Rikskonferens för Agenda 21 , Sveriges Planerares Riksförbund, Akershus fylkeskommune, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning och Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän. Svenljunga kommun.