Foton och illustrationer


Vid inventeringar tas foton på både miljöer och arter. Bilder används i brochyrer, rapporter och bildspel. En del av artbilderna och miljöbilderna finns i bildarkivet. Beställ via e-post om det är någon bild som du vill använda!
Illustrationer i färg eller svartvitt görs också vid behov.

Exempel på arbeten:
2007. Broschyren "Tätortsnära natur i Bollebygd". Bollebygds kommun.
2006 Två föredrag och bildvisning om naturvård för högstadieelever på Lyckeskolan.
2005. Broschyren "Ätran –en livsnerv att vårda". Svenljunga kommun.
2005. Framtagande av text och bilder till hemsida om Falkenbergs dagvattendammar på uppdrag av FAVRAB.
2000. Småvatten i odlingslandskapet – rester av forna tiders våtmarker. Särtryck. Hushållningssällskapet i Halland.