Kvalitetspolicy


Målet för BioDivers Naturvårdskonsult är att varje kund ska känna förtroende för företaget med dess kompetens, arbete och kvalitet.

Innan genomförande av uppdrag skall BioDivers ha en god dialog med uppdragsgivare för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt där båda parter är klara över arbetets syften och förväntningar.

BioDivers skall genomföra arbeten och överlämna resultat enligt ingångna avtal och gjorda överenskommelser.

Företaget gör egenkontroller under pågående arbete och innan leverans av produkter för att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda. Innehållet i produkterna ska vara sakligt och objektivt och bygga på senaste kunskap som finns tillgänglig. Resultatet ska presenteras på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Vid undersökningar i fält skall markägarintressen alltid respekteras. En god dialog med berörda markägare eftersträvas.

Genom att följa senaste rön inom naturvård och ekologi ska BioDivers hålla en hög kunskapsnivå inom sina arbetsområden. För att stärka kompetens inom områden som bedöms nödvändiga sker samarbete med andra konsulter och experter.

Verksamheten ska skötas på ett lagenligt vis och god ordning ska finnas på företagets dokumentation. Regelbunden backup ska göras på arbeten mm och gjorda arbeten sparas i minst tio år.

Grunden för god kvalitet är förhållningssätt som dialog, samverkan och öppenhet.


Fem steg för hög kvalitet

Det första steget för god kvalitet är en tydlig kommunikation mellan beställare och utförare.

Viktiga frågor som bör diskuteras är:

Vad är syftet/frågeställningen? Hur ska resultatet användas? Vilka berörs av arbetet? Vilka ska medverka? Ska arbetet leda vidare och utvecklas, och i så fall hur? Vilken omfattning och inriktning har arbetet? Vilka är tidsramarna? Hur ska resultatet presenteras och spridas?

Om dessa frågor har besvarats är grunden lagd för en god kvalitet!

Under arbetets gång sker avstämningar med uppdragsgivare.

Det andra steget är god dialog med markägare, boende, föreningar m fl. Varje möte och samtal med boende/markägare i området är värdefullt för att sprida information, insamla kunskap och väcka intresse. Dialog bör helst löpa under hela arbetet från inledning till presentation av resultatet.

Det tredje steget är god kunskap om ekosystem och arter. BioDivers Naturvårdskonsult har en bred artkunskap om t ex mossor, lavar, fåglar, amfibier, kärlväxter och vattenlevande evertebrater. För att täcka in ytterligare organismgrupper och geomorfologi sker samarbete med experter inom olika områden. Vid inventeringar eftersträvas helhetssyn på naturmiljön.

Erfarenheter finns också från många olika inventeringsmetoder.

Det fjärde steget innebär att det finns tillgång till lämplig utrustning, teknik, datorprogram mm som gör det möjligt att arbeta effektivt. Vid fältarbete sker fotodokumentation med digitalkamera, datainläggning sker i handdator och områden kan direkt digitaliseras med hjälp av GPS och handdator. Resultat från inventeringar läggs in i GIS och i databaser.

Det femte steget är presentationen av resultatet. Tilltalande rapporter, broschyrer, bildprogram mm med informativa texter används för att förmedla resultatet. Layouter av kartor görs i GIS-program. Bildredigering sker i Photoshop och trycksaker kan skapas i InDesign. Bildpresentationer görs i PowerPoint.

Det är värdefullt att resultatet även presenteras muntligt för uppdragsgivare och berörda som exempelvis politiker, tjänstemän, föreningar och markägare. Här kan en viktig dialog och diskussion ske kring resultaten.

Resultat bör sättas in i ett sammanhang och möjligheterna till fortsatt utveckling bör alltid följas upp.