Information - texter och layouter


Ibland är en broschyr med fina bilder, intresseväckande text, snygg layout och kanske en karta det som inspirerar till utflykten i naturen.

Text, foto, illustrationer och layout kan göras i en helhet och lämnas färdigt för tryck. Arbetet utförs i InDesign och Photoshop och kan lämnas i PDF med tryckkvalitet.

Att göra en lättillgänglig broschyr kan vara ett mycket bra sätt att få ut information om t ex ett kommunalt naturvårdsprogram eller resultat från inventeringar.

Exempel på arbeten:
2007. Broschyren "Tätortsnära natur i Bollebygd". Bollebygds kommun.
2005. Ätran –en livsnerv att vårda. (Broschyr) Svenljunga kommun.
2004. Författande av ett avsnitt om naturen i Mark till CD-rom bok som främst riktar sig till skolor på uppdrag av Marks hembygdskrets inom ett Leader+ projekt. Inom kommunbiologtjänsten.
1997. Odlingsrösen, Diken, Åkerrenar, Myrar och källor, Hamlade träd och solitärträd, Alléer, pilerader samt träd- och buskrader, Brukningsvägar och vägrenar, Stenmurar, Jordvallar, Småvatten och vätar, Bäckar och åar i Kristina Höök Patriksson (red.). Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden. Rådgivarhandbok. Jordbruksverket.
2000. Småvatten i odlingslandskapet – rester av forna tiders våtmarker. Särtryck. Hushållningssällskapet i Halland.