Landskapsekologiska analyser av skogsmark

För att bedöma konsekvenser för den biologiska mångfalden vid exploatering av ett område räcker det inte alltid att bedöma naturvärde och konsekvenser för det enskilda området. Det behövs ofta även landskapsekologiska analyser där man sätter det aktuella området i ett större sammanhang. Det är exempelvis viktigt att veta om området utgör en del av en större värdefull helhetsmiljö eller är en del av ett kluster av andra värdefulla miljöer. Man behöver därför bedöma hur populationer av olika arter påverkas i en större helhetsmiljö om det enskilda området exploateras. Området kan vara en värdefull kärnmiljö för vissa arter som även är spridda i ett större område eller en viktig sammanlänkning av olika värdefulla områden.

Vid en inventering från 2008 i Härryda kommun utanför Göteborg gjordes en landskapsekologisk analys för att bedöma konsekvenserna i ett 2000 ha stort barrskogsområde där en del av området planerades för exploatering på uppdrag av Golf Engeneers AB. Helhetsmiljön innehåller ett brandfält på 600 ha från 1925 samt flera mindre och senare brandfält. På det gamla brandfältet har självföryngrad skog med stort inslag av asp och björk vuxit upp. Betydande delar av denna skog är opåverkad av skogsbruk. I anslutning till brandfältet finns områden med gammal granskog med mycket lång skoglig kontinuitet. Området som helhet bedöms som unikt för södra Sverige. Vid analysen gjordes flygbildstolkning samt KNN-analys av satellitbilder. Inventeringar gjordes av fåglar, kryptogamer och kärlväxter samt lämpliga miljöer för hasselsnok. Ett 20-tal rödlistade arter samt 17 arter upptagna i EU:s fågel- och habitatdirektiv har påträffats i området. Bland fåglar kan bland annat nämnas en tät population av nattskärra och tjäder. Ovanliga kryptogamer som förekommer är bl a hållav Menegazzia terebrata, skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii, grön sköldmossa Buxbaumia viridis, skugglobmossa Tritomaria exsecta och gransotdyna Camarops tubulina. Kärlväxter som bör nämnas är bestånd av klockgentiana och klotgräs. De arter som bedömdes påverkas mest negativt av en exploatering av det aktuella området är arealkrävande arter av fåglar som tjäder, nattskärra, mindre hackspett m fl samt vissa av kryptogamerna som förekommer i själva området. En stor del av en hasselsnokspopulation inom ett område kan övervintra på samma plats. Om en sådan plats exploateras kan hela populationen försvinna.

2008. Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park (5 MB)

Under 2008 gjordes en bedömning av förekomsten av tjäder, orre och nattskärra i två områden med planer för vindkraftsparker i Tanums kommun på uppdrag av samhällsbyggandsförvaltningen. Inventeringen begränsades till de aktuella områdena. Även här konstaterades behovet av en mer landskaplig analys för att bedöma viktiga kärnmiljöer för arterna och för att korrekt kunna bedöma vilka konsekvenser exploateringarna av områdena får för populationerna i landskapet. Detta innebär att översiktliga inventeringar bör göras av stora områden så att de viktigaste och känsligaste områdena kan pekas ut.

2008. Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft - Tanums kommun 2008 (1,5 MB)

2006 gjordes en inventering av Bollebygds kommuns skogar på uppdrag av byggands- och miljöförvaltningen. Vid inventeringen av de kommunala barrskogarna med skogsbruk konstaterades att det i vissa skiften förekom höga naturvärden med ovanliga arter medan naturvärden saknades i andra skiften. Tidigare har barrskogarna i Bollebygds kommun antagits vara tämligen triviala p.g.a. långvarigt skogsbruk. Ovanliga arter som hittades var bl a hållav Menegazzia terebrata, skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii, liten hornfliksomossa Lophozia adscendens, stubbtrådmossa Cephalozia catenulata och grov fjädermossa Neckera crispa. Orsaken till förekomsten av ovanliga kryptogamer i vissa skiften är topografin med bergbranter tillsammans med sumpskogar och skogsbäckar samt det suboceaniska klimatet i regionen. Förutom att bevara värdekärnorna behöver man dessutom förstärka skyddszonerna för att naturvärdena ska bevaras. För att på sikt bevara naturvärden är det dessutom troligt att miljöerna behöver knytas samman längs bäckar, branter och kärrdråg till större landskapliga helheter.

2006. Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar (3 MB)

Frågeställningar och utveckling
För att bevara naturvärden på sikt i skogslandskapet behövs troligen en större helhetssyn där man inte bara tittar på enskilda kärnområden. Miljöer behöver exempelvis knytas samman till större helheter och större landskapliga helheter som ger förutsättningar för vissa arter behöver lyftas fram.

Metoder behöver utvecklas för inventering av intressanta habitat på landskapsnivå. Försök med satellitbildsanalys för att hitta lämpliga tjädermiljöer har exempelvis gjorts i Jönköpings län. http://www.naturvardsverket.se/upload/30_global_meny/02_aktuellt/dokumen...

I Skottland har man gjort en känslighetskarta för fåglar över hela landet inför den kraftiga utbyggnaden av vindkraft som kommer att ske (Map of bird sensitivities to wind farms in Scotland : A tool to aid planning and conservation). http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5X-4T9TC6S-1...
Något liknande bör göras inom områden i Sverige där utbyggnaden kommer att bli stor.

De suboceaniska barrskogarna i sydvästra Sverige är enligt skogsstrategin ingen prioriterad skogstyp för skydd. Skogstypen kan dock ha en särskild artsammansättning med gott om skyddsvärda fuktighetskrävande kryptogamer. Risken är att skyddsvärda barrskogar inte får något skydd. En annan skogstyp som faller utanför skogstrategin är lövbrännor. Här finns oftast inte särskilt rikligt med signalarter och betecknas därför inte som nyckelbiotoper. För många arter bland fåglar, insekter och reptiler kan denna naturtyp dock vara mycket värdefull. Insekts- och svampfaunan i dessa områden är dåligt kända. En fördjupad inventering av ett brandområden skulle därför vara mycket intressant.