Koppling mellan hydromorfologi och biologiska naturvärden på svämplan

Hydromorfologin ger förutsättningar för olika arter i ett vattendrag. En varierad hydromorfologi skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Hydromorfologin utvecklas i sin tur av de processer som uppstår av det strömmande vattnet, fluktuationer i vattenföring, död ved mm.

Levéer, älvvallar, erosionsbranter, brinkar, krovsjöar, utströmningsområden, död ved, block, grusbottnar, strömsträckor och pooler är exempel på strukturer som på olika sätt utvecklats av vattnets rörelse och som starkt bidrar till den biologiska mångfalden i och längs vattendraget. I ett naturligt fungerande vattendrag med naturliga vattenståndsfluktuationer utvecklas zoneringar av olika naturtyper längs stränder och på flodplan som regelbundet översvämmas.

Exempel på värdefulla miljöer på flodplan (0,2 MB)
Vattendrag och svämplan - helhetssyn på hydromorfologi och biologi (4,1 MB)

Vid inventeringar av vattendrag är det därför viktigt att inte bara studera biologin, utan även hydromorfologi och de pågående hydromorfologiska processerna. Detta är av stor vikt för förståelse av vad som händer i vattendraget, eventuella problem och för att lämpliga åtgärder ska kunna göras som har en långsiktigt god effekt och som inte förvärrar problem. Behovet av sådana analyser ökar i och med översvämningsproblematik och önskemål om rensningar men även vid biotopvårdande åtgärder.

På uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län, vattenvårdsenheten har BioDivers tillsammans med Envicarta gjort naturvärdesbedömningar av vattendrag inklusive strandmiljöer där både biologi och hydromorfologi ingår. Envicarta har stått för den hydromorfologiska inventeringen där bl a ekolodning och sedimentprovtagning ingått. Genom inventering av kanters utseende, bottentopografi och andra strukturer bedöms de pågående processerna i vattendraget.

Frågeställningar och utveckling
Vår uppfattning är att de hydromorfologiska aspekterna bör finnas med på ett tydligare sätt än tidigare vid inventeringar av vattendrag i Sverige. Detta är mycket viktigt om man vill bedriva ett åtgärdsinriktat arbete eller då man vill förebygga problem eller felaktiga åtgärder i vattensystem. I exempelvis USA och Australien har man under längre tid arbetat mer åtgärdsinriktat med en tydligt mer utvecklad helhetssyn på vattendrag och deras hydromorfologi. Här finns även intressanta handböcker som kan laddas ner som handlar om detta.

www.nrcs.usda.gov/technical/stream_restoration
www.bae.ncsu.edu/programs/extension/wqg/sri/stream_rest_guidebook/guidebook.html