Koppling mellan landsbygdsutveckling, naturvård och hållbar utveckling

2005 gjordes en förstudie, delfinansierad med landsbygdsutvecklingsmedel, om Häggåns dalgång i Marks kommun. Syftet var att undersöka hur man på sikt ska kunna bevara och utveckla de höga värdena i området i form av det vackra landskapet, naturvärdena och kulturhistorian. För att bevara dessa värden behövs ett ekonomiskt hållbart jordbruk med betande djur. Ett huvudsyfte med förstudien har därför varit att undersöka vilka idéer, visioner, farhågor och behov som finns bland jordbrukare, föreningar m fl i området och om det finns intresse hos jordbrukare att utveckla jordbruket och andra kompletterande näringsverksamheter. Ytterligare ett syfte har varit att se hur markägare, organisationer, föreningar, myndigheter och projekt kan samverka för att bistå i utvecklingen av värden och näring i området. Dessutom har syftet varit att undersöka vilken potential och betydelse området som helhet har för biologisk mångfald, turism, rekreation och näringsverksamheter som är kopplade till detta.

Två idémöten där alla varit välkomna att delta har hållits. Ett 40-tal personer har deltagit under dessa möten. Förutom markägare, boende i området och lokala ideella föreningar har Hushållningssällskapet, Skogsstyrelsen, Marknadsplats 7-Härad samt Marks kommun med landsbygdsutvecklare, turistbyrå och miljökontor medverkat.

Mötena har visat på ett stort intresse och engagemang för området. Det har även ytterligare stärkt och förtydligat bilden av ett område med en kombination av mycket höga naturvärden, kulturhistoriska värden, estetiska värden och rekreationsvärden. Arbetet har också visat på ett stort intresse från myndigheter och organisationer till samverkan kring utvecklingsarbeten där man har en helhetssyn på natur- och kulturvärden, ekonomi, folkhälsa mm. Idémötena har visat på att det finns många kreativa idéer som med all sannolikhet kan förverkligas om vilja finns. Området bedöms ha en mycket hög potential för utveckling av näringsverksamheter som är kopplade till natur- och kulturupplevelser, friluftsliv, rekreation och historia.

Det är viktigt att lyfta fram de värden i form av närproducerade produkter, vackert landskap, biologisk mångfald och kulturhistoria som bonden både nu och under historien producerat. Det är också viktigt att man inom jordbruket ser de möjligheter för marknadsföringen av produkter som vackra landskap och den biologiska mångfalden, både i odlings- och skogslandskap, ger.
Som en fortsättning (av många möjliga) har idéer från idémötena satts samman i ett projekt ”Ekleden” med syfte att knyta samman de många intressanta miljöerna och samtidigt lyfta fram området som helhet.

2006. Mångfald i Häggåns dalgång - utveckling av ekonomi, natur och kultur (2,6 MB)
Informationsblad om Ekleden (164 kB)

Frågeställningar och utveckling
För att utveckla de stora möjligheter som finns i lokal samverkan kring frågor om hållbar utveckling krävs någon form av lokal samordning. Kommunen kan spela en viktig roll som katalysator för processerna. Tjänster som finns eller som har funnits i kommunerna och som fyller en viktig funktion i detta arbete är t ex landsbygdsutvecklare, kommunutvecklare, Agenda 21-samordnare, folkhälsosamordnare, personal på turistbyrå, planerare och kommunekologer.