Betydelsen av död ved i vattendrag

Död ved i vattendrag har visat sig ha en stor betydelse för vattendragens funktion och för art- och individrikedom hos de vattenlevande organismerna. Samtidigt spelar trädens rötter längs stränder samt nedfallande träd i ytterkurvor en viktig roll för att minska erosionen längs stränder. I och med ofta månghundraåriga kulturlandskap, rationellt skogsbruk längs vattendrag samt rensningar är bristen på död ved i de flesta av Sveriges vattendrag stor. När kulturmarkerna växer igen och träd växer upp längs stränderna kan mängden död ved återigen öka i vattnet på vissa platser. Ofta höjs då röster om att vattendragen behöver rensas för framkomlighet eller minskad översvämningsrisk.

Vid några utredningar har BioDivers med stöd av Envicarta gjort utredningar av alternativa röjningsåtgärder längs Ätran på uppdrag av miljö- och byggenheten i Svenljunga kommun. Envicarta har även gjort flera utredningar där vedens påverkan på strömning och översvämningsrisk mätts och beräknats. Död ved har oftast en marginell betydelse för översvämningar. Vid extrema flöden då hela flodplanen svämmas över saknar död ved i själva åfåran betydelse.

2008. Död ved i vattendrag (5,6 MB)

Frågeställningar och utveckling
Innan eventuella rensningar genomförs i en vattendragssträcka bör man regelmässigt göra hydromorfologiska inventeringar av området för att bedöma behov och konsekvenser. I annat fall riskerar man att genomföra kostsamma rensningar som inte har någon effekt på översvämningar samtidigt som skador på det biologiska livet samt problem med erosion och flödestoppar kan uppstå inom området och nedströms liggande områden.