Den tätortsnära naturens betydelse

Närnaturen är viktig för välbefinnande och hälsa, för upptäckarglädje och lärande, och kanske därför även för kommunens utveckling. Samtidigt finns här ofta ovanliga och hotade arter. Tätortsnära natur behöver därför alltid få utrymme och göras tillgänglig vid planeringen av samhället.

2005 gjordes inventering av den tätortsnära naturen runt Bollebygd på uppdrag av kommunens byggands- och miljöförvaltning. Förutom att naturen utnyttjas av många för promenader och lek visade sig ovanliga och hotade arter finnas alldeles i närheten av samhället. Här hittades det rödlistade guldsandbiet (Andrena marginata) med 2-3 populationer samt väddsandbi (Andrena hattorfiana). De två rödlistade fjärilsarterna violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) och sexfläckig bastardsvärmare (Zygaenae filipendulae) förekom också. Under häckningstid hördes sjungande trädlärka och häckande törnskata sågs. I Sörån som passerar samhället sågs kungsfiskare och här finns även flodpärlmussla, lax och öring.

Den tätortsnära naturen kan alltså ha en stor biologisk mångfald. Samtidigt har den natur vi dagligen möter stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Naturupplevelser och relationer till naturen är också viktigt för lärande kring miljö och ekologiska samband. Rester av ängsmarker, hamlade träd och stenmurar är även en länk till historien på platsen. En mångformig och varierad natur är en källan till inspiration och kreativitet. Det finns även en demokratisk aspekt eftersom alla har rätt till naturupplevelser i en mångformig natur som väcker nyfikenhet och förundran.

2005. Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering, naturvärdesbedömning och förslag till skötsel (5,5 MB)
2008. Närnaturen i Bollebygd - en plats att uppleva och upptäcka (2,5 MB)

Frågeställningar och utveckling
Hur påverkar landskapets och naturens variation vår upplevelse och välbefinnande? Finns det samband mellan hög biologisk mångfald och hur naturen påverkar vår hälsa?