Närnatur

Grönskande träd, porlande bäckar, blommande ängar, sjungande fåglar, surrande humlor och fladdrande fjärilar. Forskning visar hur sinnesintrycken från naturen påverkar oss, sänker blodtryck, minskar mängden stresshormoner och påskyndar läkandeprocesser. Att få leka och springa i naturen förbättrar barns inlärning. Det går inte överskatta betydelsen av att regelbundet kunna vistas och röra sig i naturområden.

Detta behöver tas hänsyn till vid planering av samhällen, städer och skolor. Det behöver finnas stigar, promenadvägar och cykelvägar där vi kan röra oss på väg till jobb, skola eller på fritiden. Det finns en demokratisk aspekt i detta eftersom alla har rätt till dessa naturupplevelser.

Dessutom innehåller den tätortsnära naturen ofta en hög biologisk mångfald. Här kan finnas gamla träd, blomrika vägkanter och ängar, vattensamlingar som ovanliga och rödlistade arter av insekter, växter och fåglar kan behöva för att överleva. Upplevelser skapar relationer genom möten med koltrasten, linden, åkervädden, citronfjärilen och andra varelser. Miljöer och landskap är också en länk till historien genom den flerhundraåriga eken, slåtterängen och stenmuren.

En mångformig och varierad natur är en källan till inspiration och kreativitet. Den kan också ge existentiella upplevelser där vi förundras och känner att vi finns i ett större sammanhang.

Några frågeställningar
• Hur kan vi bättre medvetandegöra det som närnaturen bidrar med?
• Hur kan vi underlätta användandet och upplevelsen av närnaturen?

Exempel på projekt
Tätortsnära natur i Falkenberg. Falkenbergs kommun 2011.
Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering, naturvärdesbedömning och förslag till skötsel. Bollebygds kommun 2005.
Närnaturen i Bollebygd - en plats att uppleva och upptäcka. Bollebygds kommun 2008.
Ekleden (folder). Marks kommun 2011.