Faktorer som påverkar biologisk mångfald i småvatten

Under åtta års tid har inventeringar av växter, amfibier och vattenlevande evertebrater i ca 50 småvatten och våtmarker i odlingslandskapet gjorts, främst i sydvästra Sverige (t.ex. Nolbrant 1992, 1996 och 2000). Uppdragsgivare har främst varit Hushållningssällskapet i Halland, FAVRAB (numera VIVAB), miljökontoret i Mark och miljö- och hälsoskyddskontoret i Falkenberg.

I materialet kan skillnader i evertebratsamhällenas diversitet och individantal korreleras till ett flertal faktorer i och kring småvattnen. Sådana faktorer är t.ex. fiskförekomst, beskuggning och vattenvegetationens artantal. Korrelationer har undersökts vid ett flertal enskilda inventeringar då liknande samband ofta visar sig.

Vid en särskild pilotstudie jämfördes småvatten (märgelgravar) som låg i ekologiskt odlad åkermark med konventionellt odlad åker i Halland. Småvatten i den ekologiskt odlade åkermarken visade signifikant högre antal arter hos bottenfaunan.

2003. Jordbrukets påverkan på evertebratfaunan i småvatten - en jämförande studie av konventionellt och ekologiskt odlade jordbruksmarker i sydvästra Sverige (37 kB)

Några biologiska indikatorer för hög biologisk mångfald och även förekomst av ovanligare och mer krävande arter har också föreslagits utifrån de gjorda inventeringarna. Tofsmygglarver (Chaoboridae) och salamandrar ser ut att kunna fungera som bra sådana indikatorgrupper.

Från de samband som har setts vid inventeringarna har ett antal miljömässiga och biologiska indikatorer föreslagits för att på ett snabbt och tämligen enkelt sätt bedöma evertebratsamhällets diversitet och individrikedom. Vid inventering av dagvattendammar i Falkenberg har en förenklad metod för bedömning av förutsättningarna för våtmarksberoende arter använts.

Bedömning av biologisk mångfald i småvatten (56 kB)
2005. Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i Falkenberg - bedömning av förutsättningar för våtmarksberoende arter och förslag till skötsel (2 MB)

Frågeställningar och utveckling
Det tämligen stora datamaterialet skulle behövas analyserats statistiskt som helhet. Detta har tyvärr ännu inte gjorts p g a tidsbrist. Materialet skulle då kunna fungera som ett underlag för fortsatta studier av hur faktorer som fiskförekomst, vegetationens utseende mm påverkar den biologiska mångfalden i småvatten. Datamaterialet finns tillgängligt för intresserade som vill använda det för analyser.

Biologiskt datamaterial från småvatten och våtmarker -samband mellan miljöfaktorer och evertebratsamhällets utseende (476 kB)

Det skulle även vara intressant att gå vidare med att undersöka hur konventionell odling påverkar ekosystemet i småvattnen jämfört med ekologisk odling. Eftersom det finns en stor mängd märgelgravar som ligger i åkermarkerna i Halland kan dessa vara lämpliga studieobjekt.