Delaktighet och engagemang för naturvård

Det finns ofta ett stort intresse för naturen hos många människor. Genom samverkan med markägare, boende, föreningar, skolor m fl kan värdefull kunskap tillföras till ett projekt samtidigt som engagemang och intresse ökar hos en större grupp genom att man lär av varandra. Om många känner delaktighet i ett arbete kan dessutom kreativa möjligheter lättare uppstå till inspirerande utveckling av projekt. Att känna sig stolt för och delaktig i sin bygd och närnatur kan göra bygden mer levande och även leda till möjligheter för ekonomisk utveckling.

Flera projekt har byggt på idén att bjuda in människor att delta, bidra med sitt kunnande samtidigt som man inspirerar varandra. I "Projekt småvatten i Mark 2001", ett samverkansprojekt mellan Naturskyddsföreningen i Mark och miljökontoret bjöds intresserade och skolor in till en studiecirkel där man lärde sig att inventera småvatten och grodor. Därefter inventerade man själva och rapporterade in till projektet. Intresset var mycket stort; 60 personer deltog under något av utbildningstillfällena. Många klasser och barngrupper var ute och inventerade, bl a genom Naturskolans förtjänst. Totalt deltog på så sätt 450 personer och 65 småvatten med amfibier av alla de fem arterna rapporterades. Fem nya lokaler med större vattensalamander rapporterades vilket betydde en fördubbling av det tidigare kända antalet i kommunen. Könsfördelningen hos deltagarna var jämn. Många barn deltog och gjorde upptäckter ute i naturen, bl a av större vattensalamander. Rapporter fortsatte att komma in och folk hörde av sig många år ett projektet.

Även andra projekt har gjorts med liknande inriktning som bygger på inbjudan, öppenhet, dialog och samverkan vilket kan leda till kreativa processer. Mångfald i Häggåns dalgång är ett sådant exempel.

Naturskyddsföreningen i Mark har även arbetat med ett projekt som man kallar "Upptäck insekterna i Mark". Det har visat sig finnas ett stort intresse för småkrypen i vår närnatur. Det har varit jämn könsfördelning och alla åldrar har deltagit. Bilden till höger visar en av utflykterna.

Mellan 2012 till 2015 genomförde Naturskyddsföreningen i Mark tillsammans med Ställa hembygdsförening och Ledbrytarn en inventering av naturen vid Lygnerns branter. Genom att lära av varandras kunskaper, bjuda in alla intresserade, markägare, experter och andra föreningar lyckades man dokumentera över 2000 arter varav nästan 100 rödlistade. Totalt uppskattades det finnas minst 10000 arter i det 400 ha stora området. Vid de 40 utflykter som gjordes deltog totalt 200 personer. Inventeringen resulterade i olika åtgärder som fortfarande pågår.

Frågeställningar och utveckling
De förhållningssätt som leder till kreativa processer och till större engagemang för naturvård behöver beskrivas tydligare och lyftas fram. Dessa förhållningssätt är viktiga inom de flesta områden som handlar om utvecklingsarbete. Några förhållningssätt som antas vara viktiga är inbjudande, öppenhet, att delta på lika villkor och dialog. Mångfald är också troligen en nyckel för utveckling. För kreativitet behövs en mångfald av kunskap, idéer och erfarenheter.