Samverkansprocesser

Hur en hållbar utveckling egentligen ser ut är det ingen som vet. Det är något vi behöver utforska och skapa tillsammans, från visioner till handlingar. För detta behöver vi mer samverkan, större lokalt deltagande, mer kreativitet och mer gemensamt lärande utifrån våra olika kunskaper. Detta innebär att mångfalden av erfarenheter och perspektiv behöver inkluderas på ett bättre sätt. Vi behöver därför skapa fler mötesplatser och bättre samverkan horisontellt och vertikalt, lokalt, regionalt och nationellt, inom och mellan organisationer.

Några exempel på viktiga mötesplatser för bred lokal samverkan och lokalt deltagande som redan finns är vattenråd och byalag.

Vi behöver:
• Förhållningssätt som skapar öppenhet och dialog.
• Mötesplatser med mångfald och inkludering.
• Arbetssätt och processledning som stöd för förhållningssätten.
• Långsiktighet och sammanhang.
• Gemensam reflektion och utvärdering.

Några frågeställningar
• Hur kan vi skapa bättre möjligheter för samverkan i olika sammanhang?
• Vad behövs för att lokala organiska och kreativa processer ska utvecklas och vara långsiktigt självgående?
• Hur kan ett lokalt och kreativt utvecklingsarbete stödjas av ett övergripande kommunalt, regionalt och nationellt perspektiv och samtidigt innebära en utveckling och stärkning av demokratin?

Exempel på projekt
Water Co-Governance
Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten. Havs- och vattenmyndigheten 2020.
Social Learning: Methods Matter but Facilitation and Supportive Context Are Key—Insights from Water Governance in Sweden. Water 2021.
• Verktyg för lokal samverkan kring vatten. Havs- och vattenmyndigheten 2020.

Uppföljning av agenda 21-arbetet "11 byar i Svenljunga"
Vision och handling - utvärdering och analys av det lokala Agenda 21-arbetet Elva byar i Svenljunga 1995-1998 samt förslag till arbetsmodell för lokal hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolan 2018.
Biologisk mångfald och underifrånperspektivet. Naturvårdsverket 1997.