Vildbin

Bin är utför ovärderliga ekosystemtjänster genom sin pollinering av blommande örter, buskar och träd som ökar frösättning, utveckling av bär och frukter. I Sverige finns närmare 300 arter. De mest kända är humlorna (40 arter) och tambiet. Övriga arter är solitären, vilket innebär att honorna själva samlar in födan till avkomma och det finns alltså inga arbetare. Under senare år har det uppmärksammats att dessa vildbin har mycket stor betydelse för pollinering av växter. Populationerna av många vildbin har dock minskat stort och cirka 30 % av arterna är uppsatta på den nationella rödlistan. Minskningen beror på många saker som igenkänningen av ängsmarker, allt mer storskaligare och rationellare markanvändning och exploatering av sandmarker.

Något som är viktigt att identifiera de värdefullaste områdena i landskapet. Tätortsnära områden är ofta värdefulla och kan behöva skydd mot exploatering. Med relativt enkla åtgärder kan man också hjälpa många arter av bin som genom att skapa bara sandiga ytor och gynna blommor som är viktiga för bin.

I nedanstående skrifter kan man läsa mer om vad man kan göra.

2012. Åtgärder för guldsandbi i Marks kommun 2009-2012 (8,8 MB)

2011. Guldsandbin och andra vildbin i Storåns dalgång (folder) (1,4 MB)

Många värdefulla bilokaler finns där man kanske inte först anar, ofta i miljöer som påverkats av människan. Bin behöver god tillgång till blommor och tillgång till öppen mark, gärna sandig, där de kan gräva ut sina bon. Detta gör att militära övningsfält där markerna hållits öppna genom markslitage, körning med pansarfordon, röjning och bränning ofta är mycket värdefulla miljöer för en rad sällsynta och hotade arter av bin som försvunnit i landskapet för övrigt. Grustag är en annan miljö som ofta har blivit en viktig reträttplats för måna arter. Ytterligare en miljö som ofta är värdefull är blomrika vägkanter och sydvända, sandiga vägskärningar. Många av miljöerna är samtidigt hotade eftersom många övningsfält inte längre används och växer igen, grustag återställs och planteras med skog och vägkanter slås vid fel tidpunkt. Ofta ligger värdefulla miljöer i anslutning till tätorter och riskerar då att exploateras eftersom marken inte anses ha något högre värde.

I nedanstående rapporter finns exempel på dessa miljöer.

2012. Bin och fjärilar i vägkanter i Skövde driftområde (folder) (11 MB)