Vildbin


I Sverige finns cirka 270 arter av bin. De mest kända är humlorna (40 arter) och tambiet. Övriga arter är solitärbin, vilket innebär att honorna själva samlar in födan till avkomma och det finns alltså inga arbetare.

Under senare år har vildbinas stora betydelse för pollinering uppmärksammats alltmer. De är viktiga för hela ekosystemet. Bra pollinering ger bättre utveckling av bär och frukter som ökar växternas fröspridning samtidigt som det ger mer föda för många andra djur.

Populationerna av många vildbin har dock minskat och cirka 30 % av arterna är uppsatta på den nationella rödlistan. Minskningen beror på många saker som igenväxning av ängsmarker, allt mer storskaligare och rationellare markanvändning, kemikalieanvändning och exploatering av sandmarker. Samtidigt kan man med tämligen enkla åtgärder hjälpa många arter av bin. Detta kan främst göras genom att skapa bara sandiga ytor och spara dött trä där de kan bygga bo samt att gynna blommande örter, buskar och träd som är viktiga födoresurser för bin. I områden där många bin trivs finns ofta en hög biologisk mångfald för övrigt med många arter av växter, fåglar, fjärilar och andra insekter.

Många värdefulla bilokaler finns där man kanske inte först anar, ofta i miljöer som påverkats av människan. Bin behöver god tillgång till blommor och tillgång till öppen mark, gärna sandig, där de kan gräva ut sina bon. Detta gör att militära övningsfält där markerna hållits öppna genom markslitage, körning med pansarfordon, röjning och bränning ofta är mycket värdefulla miljöer för en rad sällsynta och hotade arter av bin som försvunnit i landskapet för övrigt. Grustag är en annan miljö som ofta har blivit en viktig reträttplats för måna arter. Ytterligare en miljö som ofta är värdefull är blomrika vägkanter och sydvända, sandiga vägskärningar. Många av miljöerna är samtidigt hotade eftersom många övningsfält inte längre används och växer igen, grustag återställs och planteras med skog och vägkanter slås vid fel tidpunkt. Ofta ligger värdefulla miljöer i anslutning till tätorter och riskerar då att exploateras eftersom marken inte anses ha något högre värde.

Några tankar
• Eftersom de flesta som har tillgång till mark enkelt kan göra åtgärder för att förbättra är vildbin en bra ingång för engagemang och omsorg för naturen. Åtgärderna gynnar också en mängd andra arter som fjärilar och fåglar.
• Vid anläggningsarbeten kan enkla åtgärder göras som både gynnar vildbin och förenklar och ger billigare skötsel av markerna.
• Kommuner och myndigheter behöver vara föregångare i hur man planerar, anlägger och sköter markerna.

Exempel på projekt
Åtgärder för guldsandbi i Marks kommun 2009-2012. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012.
Guldsandbin och andra vildbin i Storåns dalgång (folder). Marks kommun 2011.
Bin och fjärilar i vägkanter i Skövde driftområde. Trafikverket 2012.
Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016.