Arbetsområden


BioDivers Naturvårdskonsult har arbetat inom ett brett område som rör naturvård, miljö och hållbar utveckling.

God artkunskap i kombination med helhetssyn ger förutsättningar för resultat med ny kunskap och nya kreativa vinklingar.

Dialog, samverkan, nyfikenhet och upplevelser är några nyckelord som betonas i arbetet. Detta är förutsättning för ett framgångsrikt natur- och miljövårdsarbete tillsammans med markägare, föreningar och företag.

BioDivers Naturvårdskonsult arbetar i nätverk med andra konsulter och experter för större bredd, djup och helhetssyn.

Resultaten presenteras genom inspirerande foton, illustrationer, broschyrer, bildprogram, guidningar mm.

Fotodukumentation sker alltid vid fältarbete. Inläggning av resultat görs rutinmässigt i geografiskt informationssystem (GIS).