Inventeringar och naturvärdesbedömningar

Både översiktliga inventeringar med naturvärdesbedömningar och specialinventeringar görs.

Vid inventeringar och naturvärdesbedömningar eftersträvas helhetssyn på naturmiljöerna. En bred artkunskap och kontakter med olika experter gör detta möjligt. Insekter ingår ofta som en viktig del av inventeringarna eftersom de är beroende av småstrukturer och mosaiklandskap som lätt kan förbises.

Specialinventeringar har gjorts av mossor, lavar, fåglar, vattenlevande evertebrater, amfibier och kärlväxter.

Inventeringarna har använts till naturvårdsprogram, kartläggning av nyckelbiotoper, skogsbruksplaner, skötselplaner, miljökonsekvensbeskrivningar mm.

Exempel på arbeten:
2008. Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park (5 MB)
2007. Undersökning av bottenfauna i Helgeå - vattendragssträckan Möckeln-Väraberga, samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn. Länsstyrelsen i Kronobergs län.
2006. Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar (3 MB)
1995. Johansson, O. C., Arvidsson, B. L. & Nolbrant, P. Inventering av fågellivet i Sankt Jörgenområdet. Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.