Utförda arbeten

BioDivers Naturvårdskonsult har gjort arbeten med olika inriktning åt uppdragsgivare som företag, kommuner, länsstyrelser, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Här läggs en del av rapporterna ut. Tankar och synpunkter tas gärna emot.

En lista över utförda arbeten och publikationer fram t o m 2018 finns att ladda ner som pdf
Utförda arbeten t.o.m. 2018 (1,3 MB)

Här följer exempel på arbeten som kan laddas ner som pdf:
2018. Rapport från förstudien: Vision och Handling - utvärdering och analys av det lokala Agenda 21-arbetet Elva byar i Svenljunga 1995-1998 samt förslag till arbetsmodell för lokal hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland (3,4 MB)
2016. Vattnet i skolan-samverkan mellan vattenråd och skolor med avrinningsområdet som en pedagogisk möjlighet (4,9 MB)
2016. Lygnerns norra branter-att upptäcka mångfald 2012-2015 (19 MB)
2016. Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg (19 MB)
2015. Akvatisk utredning av Rössjöholmsån-miljövärden, påverkan och förslag till åtgärder (6,1 MB)
2015. Åtgärder för vandringsfisk och levande vattendrag i Ätradalen Halland - sex biflöden till Högvadsån, Projektbeskrivning, metod och utvärdering (2 MB)
2015. Skötselplan för Osdal-Bråt. Förslag (9 MB)
2014. Bin och biologisk mångfald vid Osdal-Bråt i Borås Stad 2014 (12 MB)
2014. Test av höjddata för att hitta värdefulla miljöer för bin (3,2 MB)
2014. Pedagogiska vattenmiljöer vid Munkedal, Uddevalla och Vänersborg - inom projektet Sötvattensbiologiska studier (6,9 MB)
2013. Skyddsvärda träd i Marks kommun - resultat och analys av inventering (3,3 MB)
2013. Uppföljning av restaurerade småvatten i Marks kommun 2006-2013 (12 MB)
2013. Klockgentianan på Härsjöns strandäng - inventering och skötselplan (2,7 MB)
2013. Förslag till riktlinjer för anläggning och skötsel av dagvattendammar i Varberg och Falkenberg - biologisk mångfald (8 MB)
2013. Bin och andra insekter med fokus på hotade arter vid Osdal-Bråt i Borås Stad 2013 - inför byggande av ny väg 27 (17 MB)
2013. Vildbin och dagaktiva fjärilar i vägkanter i Borås driftområde (3,7 MB)
2013. Vildbin i vägkanter längs väg O 1655 Roasjö-Reaskäl (5,5 MB)
2013. Skötselplan för tätortsnära natur i Vessigebro (8,7 MB)
2013. Inventering av bibagge i Marks kommun 2011-2013 (6 MB)
2013. Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult (2,9 MB)
2012. Åtgärder för guldsandbi i Marks kommun 2009-2012 (8,8 MB)
2012. Bin och dagaktiva fjärilar i vägkanter i Skövde driftområde 2012 (3,2 MB)
2012. Vildbin och dagfjärilar i vägkanter i Skövde driftområde 2012 - Beskrivningar av vägkanterna (11 MB)
2012. Vildbin och fjärilar i vägkanter - driftområde Ätradalen (12 MB)
2012. Vildbin och andra insekter längs vägkanter med färgginst - driftområde Mariestad (2,7 MB)
2012. Utbredningen hos smal dammsnäcka, gråvingad källbäckslända och åkergroda vid Vällsjön samt bedömning av hur anläggning av dammar påverkar naturvärdena (3,6 MB)
2012. Signalarter och rödlistade arter på gammelträd samt exempel på några miljöer i Svenljunga kommun (11 MB)
2012. Riktlinjer för skötsel av träd med naturvärden och hantering av död ved i Falkenberg (6,6 MB)
2012. Uppföljning av insekter vid ombyggnad av väg 41 Veddige - Dagaktiva fjärilar, vildbin, humlor och andra gaddsteklar på ängsmark och nyskapade ängsytor mellan väg 41 och Viskan, Varbergs kommun, Hallands län (3 MB)
2012. Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön (1,5 MB)
2011. Vattendrag och svämplan - helhetssyn på hydromorfologi och biologi. WWF Information.(4,1 MB)
2011. Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde - en resurs för människor och ekosystem (5,8 MB)
2011. Tätortsnära natur i Falkenberg (7,3 MB)
2011. Skötselplaner för tätortsnära natur i Falkenberg (4 MB)
2011. Ekleden (folder) (1,1 MB)
2011. Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun 2011 (17 MB)
2011. Inventering av trollsländor i Göteborgs kommun 2011 (14 MB)
2011. Inventering av växt- och djurliv i dammar vid Wendelsberg och Pixbo, Härryda kommun 2011 (3,9 MB)
2011. Naturvärden i område vid Vällsjön med planer för våtmarksanläggning ‐ bedömning av effekter med särskild inriktning på smal dammsnäcka Omphiscola glabra (6,6 MB)
2011. Guldsandbi och andra vildbin i Storåns dalgång (1,4 MB)
2011. Översiktlig inventering och beskrivning av Horshaga fly i Uppvidinge kommun ‐ naturvärden, påverkan och förslag till åtgärder (5,6 MB)
2011. Berguv Skene skog (120 kB)
2010. Vägrenarnas betydelse för vildbin i Storåns dalgång (7,9 MB)
2010. Gaddsteklar i vägrenar längs väg O549 i Härryda kommun (6,4 MB)
2010. Naturvårdsprogran för Bollebygds kommun - beskrivningar av områden (17 MB)
2010. Ädellövskogar i Västra Götalands län 2009 - övervakning av 30 områden (6,4 MB)
2010. Inventering och bedömning av ekområde vid Slumsvik samt förslag till skötsel och konsekvensbedömning vid avverkning av ekar (2,7 MB)
2010. Bedömning av flora och fauna i 21 dagvattendammar i Varberg 2010 (6,1 MB)
2009. Naturvärdesbedömning och förslag till skötsel av naturområden runt Trässhults kanal (8,5 MB)
2009. Skötselplan för naturreservatet Hackekvarn i Tingsryds kommun (2,4 MB)
2009. Projekt Rädda guldsandbi i Mark (folder) (1,4 MB)
2009. Gaddstekelfaunan på stäppartade torrängar i Västergötland 2009 (4,7 MB)
2009. Tre insektsinventeringar i stäppartade torrängar 2009 - skalbaggar, gaddsteklar och nattfjärilar (8,7 MB)
2009. Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun (4,7 MB)
2009. Varning för sjögull - en vacker men förrädisk vattenväxt (folder) (0,5 MB)
2009. Sjögull i Åsnen och Mörrumsån - förekomst och åtgärder för att begränsa spridningen (6,9 MB)
2009. Ängssvampar i Västra Götalands län 2009 (6,4 MB)
2009. Smal dammsnäcka - inventering av fyra områden i Västra Götalands län 2009 (3,9 MB)
2009. Vedinsekter i grova ekar i Mark ‐ förstudie, inventering och skötselförslag (3,4 MB)
2009. Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009 (3,3 MB)
2008. Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle‐pool sträcka i Helge å (2 MB)
2008. Naturvärdesinventering av Trässhults kanal ‐ hydromorfologi och biologi (3,6 MB)
2008. Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och Agunnarydsjön ‐ hydromorfologi och biologi (3,6 MB)
2008. Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blidingsholm ‐ hydromorfologi och biologi (2,3 MB)
2008. Naturvärdesinventering av Lilla Helge å ‐ hydromorfologi och biologi (3,8 MB)
2008. Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands län (5,1 MB)
2008. Död ved i vattendrag (5,6 MB)
2008. Närnaturen i Bollebygd - en plats att uppleva och upptäcka (2,5 MB)
2008. Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park (5 MB)
2008. Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft - Tanums kommun 2008 (1,5 MB)
2008. Ekar som behöver vård (2 MB)
2008. Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång i Marks kommun 2007 (7,6 MB)
2007. Undersökning av bottenfaunan i Helgeå, vattendragssträckan Möckeln‐Väraberga, samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn 2007 (2,6 MB)
2007. Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn (17 MB)
2007. Uppföljning efter röjningar runt ekar inom det lokala naturvårdsprojektet ”Gammelekar i Häggåns dalgång” (1,3 MB)
2006. Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar (3 MB)
2006. Mångfald i Häggåns dalgång - utveckling av ekonomi, natur och kultur (2,6 MB)
2006. Restaurering av märgelgravar i Mark 2003-2006 (1,7 MB)
2006. Inventering och naturvärdesbedömning av Ätran med dess stränder i Svenljunga kommun (3,2 MB)
2005. Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering, naturvärdesbedömning och förslag till skötsel (5,5 MB)
2005. Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i Falkenberg - bedömning av förutsättningar för våtmarksberoende arter och förslag till skötsel (2 MB)
2005. Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk (1,8 MB)
2005. Gammelekar i Häggåns dalgång -fem skötselplaner för intressanta ekmiljöer(1,3 MB)
2005. Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation (0,8 MB)
2004. Flora- och faunautveckling i Falkenbergs dagvattendammar (1 MB)
2004. Flora och fauna i en dagvattendamm i Skene (500 kB)
2003. Jordbrukets påverkan på evertebratfaunan i småvatten - en jämförande studie av konventionellt och ekologiskt odlade jordbruksmarker i sydvästra Sverige (37 kB)
2003. Flora- och faunautveckling efter biotopförbättrande åtgärder i småvatten på Lilla Böslid (700 kB)
2003. Dokumentation av flora- och faunautvecklingen i våtmarker i Skåne och Kalmar län (800 kB)
2002. Källstorps våtmarker 2001 - inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater (299 kB)
2000. Småvatten i odlingslandskapet - rester av forna tiders våtmarker (209 kB)
1992. Inventering av fågellivet i Sankt Jörgenområdet (4,6 MB)