Utförda arbeten

Exempel på arbeten
2021. Social Learning: Methods Matter but Facilitation and Supportive Context Are Key—Insights from Water Governance in Sweden. Water 2021.

2020. Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten - Resultat och tankar från projektet Water Co-Governance i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten.

2020. Naturinventering längs vattendrag i Älvsered 2020 - en gemensam utforskning av närnaturen. Älvsereds byalag i samverkan med Ätrans vattenråd.

2018. Vision och handling - utvärdering och analys av det lokala Agenda 21-arbetet Elva byar i Svenljunga 1995-1998 samt förslag till arbetsmodell för lokal hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolan.

2016. Vattnet i skolan-samverkan mellan vattenråd och skolor med avrinningsområdet som en pedagogisk möjlighet. Lygnerns vattenråd.

2016. Lygnerns norra branter - att upptäcka mångfald (folder). Sätila byalag.

2016. Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg. Länsstyrelsen Västra Götaland.

2014. Bin och biologisk mångfald vid Osdal-Bråt i Borås Stad 2014. Borås Stad.

2013. Skyddsvärda träd i Marks kommun - resultat och analys av inventering. Marks kommun.

2012. Åtgärder för guldsandbi i Marks kommun 2009-2012 Länsstyrelsen Västra Götaland.

2012. Skyddsvärda träd i Svenljunga kommun - resultat och analys av inventering 2011-2012. Svenljunga kommun.

2012. Utbredningen hos smal dammsnäcka Omphiscola glabra, gråvingad källbäckslända Nemoura dubitans och åkergroda vid Vällsjön samt bedömning av hur anläggning av dammar påverkar naturvärdena. Härryda kommun.