Företaget

BioDivers Naturvårdskonsult
Jag som driver företaget heter Peter Nolbrant och är utbildad NO-lärare och biolog. Jag är uppvuxen i Sandared utanför Borås men bor nu i Hyssna i Marks kommun. Jag har alltid varit intresserad av vilda djur och växter och har tyckt det varit roligt att vara ute naturen för att uppleva, upptäcka och lära. År 1996 startade jag företaget för att kunna göra inventeringar av våtmarker och småvatten. Därefter breddades arbetsområdena till diverse olika miljöer i skogsmark och odlingslandskap. Företaget drevs på deltid med parallella anställningar som agenda 21-samordnare, kommunbiolog och lärare. Från 2004 har företaget drivits på heltid. På senare tid har vildbin blivit en grupp som har rönt ett större intresse vilket lett till ett flertal inventeringar av denna grupp.

En strävan har varit större helhetsförståelse av landskap och historia. Detta har inneburit att flera organismgrupper ofta inkluderats vid inventeringar och att området satts i ett större sammanhang. Att föra in kunskaper om hydromorfologi längs vattendrag har varit ytterligare ett sätt att öka helhetsförståelsen. Många projekt har utvecklats och skett i samverkan med markägare och lokala föreningar för att öka kunskapsutbytet och ta vara på engagemang och intressen.

Uppdragsgivare har varit kommuner, vattenråd, länsstyrelser, företag och statliga myndigheter. Samarbetat för att bredda kunskapen har skett med olika experter inom exempelvis hydromorfologi och vissa organsimgrupper som svampar och gaddsteklar.

En strävan har varit att projekten ska vara en del i en process som leder vidare till att utveckla mer kunskaper, engagemang, samverkan och miljöförbättrande åtgärder. Särskilt intressanta och roliga projekt har varit sådana där markägare, lokal föreningar, skolor, företag eller kommuner medverkat i projektutveckling, kunskapsinsamling och även genomförande av miljöförbättrande åtgärder. Ett annat spännande område har varit projekt som handlat om biologisk mångfald i tätortsnära natur och dess betydelse för rekreation och välbefinnande.

Under senare år har frågor kring vatten och samverkansprocesser blivit ett större arbetsområde genom EU:s vattendirektiv. Det har skett på uppdrag från och tillsammans med vattenråd, Vattenmyndigheten Västerhavet och Havs- och vattenmyndigheten. Vatten och avrinningsområden är en mycket bra utgångspunkt för helhetsförståelse samt delaktighets- och samverkansprocesser. Det öppnar upp för ett bredare samarbete mellan många olika intressenter och där det samtidigt behövs mötesplatser och hjälp med processledning. Det innebär även en återkoppling till det tidigare arbetet med Agenda 21 och hållbar utveckling med ett bredare perspektiv som kräver ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.