Länkar

Allmänt om natur, miljö och hållbar utveckling
ArtDatabanken www.slu.se/artdatabanken
Centrum för biologisk mångfald www.cbm.slu.se
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion http://www.slu.se/epok
Conservation Evidence www.conservationevidence.com/
Convention on Biological Diversity www.cbd.int
Convention on Biological Diversity (Strategic Plan) http://www.cbd.int/sp/targets
European Environment Agency www.eea.europa.eu/themes
Greppa näringen www.greppa.nu/var-radgivning/vem-kan-bli-medlem.html#.VKxpj2cV-70
Hållbar utveckling www.regeringen.se/sb/d/1591
Man and the Biosphere Programme www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme
Miljömålsportalen www.miljomal.nu
MINNA http://minna.slu.se
Naturhistoriksa riksmuseet www.nrm.se/forskningochsamlingar.54.html
Naturreservat i Västsverige www.vastkuststiftelsen.se
Omställning Sverige http://omställning.net
Rättvis handel www.rattvishandel.net
SkogsSkada www-skogsskada.slu.se/SkSkPub/MiPub/Sida/SkSk/SkogsSkada.jsp
Skyddad natur www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Skyddad-naturSLU - Institutionen för ekologi www.slu.se/ekologi
Stockholm Resilience Centre www.stockholmresilience.org
TRIEKOL www.triekol.se
Trädgården Jorden http://tradgardenjorden.blogspot.se

Vatten och hydromorfologi
Federal Stream Corridor Restoration Handbook www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/manage/?&cid=stelprdb1043244
Floodplain Biodiversity and Restoration www.geog.cam.ac.uk/research/projects/flobar2
Havs och Vattenmyndigheten www.havochvatten.se
Hydrologic Engineering Center www.hec.usace.army.mil
Stream Restoration. A Natural Channel Design Handbook www.bae.ncsu.edu/programs/extension/wqg/sri/stream_rest_guidebook/guidebook.html
Ramdirektivet http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:SV:PDF
SMHI vattenförekomster http://svarwebb.smhi.se
Sveriges vattenorganisationer www.vattenorganisationer.se
The Water Information Systen for Europe water.europa.eu
Vattenkartan www.vattenkartan.se
Vattenmyndigheterna www.vattenmyndigheterna.se
Våtmarkscentrum www.hh.se/set/forskning/bless/vatmarkscentrum.286.html
WATERS www.waters.gu.se
Översvämningsdirektivet http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

Hotade arter
Rödlistade arter www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced
Art- och habitatdirektivet http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML
CITES www.cites.org
Ekar www.ekskog.org
Fridlysta arter www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Fridlysning-/Fridlysta-arter
The IUCN Redlist www.iucnredlist.org
Åtgärdsprogram för hotade arter www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Artbevarande/Atgardsprogram-for-hotade-arter

Arter
Svampar
MycoKey http://www.mycokey.com
Svampar galleri www.stridvall.se/la/index_fungi.php
Swedish Fungi www.swefungi.se
Lavar
Lavar galleri www.stridvall.se/la/index_lichens.php
Norsk lavflora, busk- och bladlavar www.nhm2.uio.no/botanisk/lav/LAVFLORA/LAVFLORA.HTM
Växter
Den virituella floran http://linnaeus.nrm.se/flora
Trollsländor
Trollsländor http://naturforskaren.se/species/4932fb17-c4f9-4ee4-99cc-091594540d58
Hopprätvingar
Hopprätvingar-Naturforskaren http://naturforskaren.se/species/d8d88968-3282-4efc-9614-28e59a13ee69
Skinnbaggar
Danmarks blomstertaeger http://miridae.dk
Skinnbaggar, British Bugs www.britishbugs.org.uk
Skinnbaggar www.heteroptera.eu
Fjärilar
Fjärilar (Naturforskaren) http://naturforskaren.se/species/6ab5dc2b-05e8-4480-bb8f-681b7d688387
Fjärilar (tysk bestämningssida) www.lepiforum.de
Guide to the moths of Great Britain www.ukmoths.org.uk
Moths and Butterflies of Europe and North Africa www.leps.it
Nordens mätare http://jenskiil.se/matare
Svenska dag- och nattfjärilar www.lepidoptera.se
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar
Flugor
Asilidae Data www.asilidaedata.tdvia.de
Blomflugor www.syrphidae.com/index.php
Några insektsgrupper https://sites.google.com/site/mikesinsectkeys/Home
Rhagionidae och Athericidae http://home.hccnet.nl/mp.van.veen/KEYS/Rhagionidae/Rhagionidae.html
Rovflugor www.geller-grimm.de/asilidae.htm
Rovflugor Larsen&Meier www.zmuc.dk/commonweb/JOURNALS/PDF/Vol28-2/Larsen&Meier.pdf
Tvåvingar www.diptera.info/news.php
Steklar
Bee fauna of Slovenia http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm
Bumble bees www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus
BWARS Bees, Wasps & Ants Recording Society www.bwars.com
Guldsteklar www.chrysis.net/index_en.php
Humlesidan www.artdata.slu.se/Humlor/Index_humlor.htm
Hymenoptera Bayernatlas http://bayern.hymis.eu/
Hymenoptera Information System http://www.hymis.de
Nederlandse bijen http://wildebijen.nl
Skalbaggar
Bladbaggar http://culex.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/index.htm
Elateridea http://markgtelfer.co.uk/beetles/elateridae-eucnemidae-and-throscidae/joys-keys-to-click-beetles/#g23
Entmologie en Alsace (Carabidae, Buprestidae, Bruchidae, Solytidae, Apionidae, Curculionidea) http://claude.schott.free.fr/index_coleo.html
Jordlöpare www.eurocarabidae.de
Knäppare www.elateridae.com
Långhorningar www.cerambyx.uochb.cz//cerambyx.htm
Några insektsgrupper https://sites.google.com/site/mikesinsectkeys/Home
Skalbaggar www.kerbtier.de
Skalbaggar www.koleopterologie.de/gallery/index.html
Spindlar
Spindlar jorgenlissner.dk
Vattenlevande evertebrater
Sötvattensmusslor www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/snackorochmusslor/svenskasotvattensmusslor.734.html
Sötvattensmusslor (Naturforskaren) http://naturforskaren.se/species/6e18dcd9-a549-469d-8d9b-ee0f336b545a
Vattenlevande evertebrater www.apemltd.co.uk/invertebrate-id-tips
Amfibier och reptiler
Europas amfibier och reptiler www.herp.it
Fåglar
Bilder på fåglar www.birding.se
Handbook of the Birds of the World www.hbw.com
The Internet Bird Collection http://ibc.lynxeds.com
Träna artbestämning av fåglar www.birdid.no
Fladdermöss
Fladdermusfaunan i Sverige www.slu.se/PageFiles/8390/artiklar/Bats-in-SwedenFoFl20111014.pdf
Fladdermöss www.fladdermus.net
Fladdermöss i Sverige www.chiroptera.se
Övrigt
BioLib www.biolib.cz/en
Biopix www.biopix.dk/Default.asp?Language=sv
Dicover Life www.discoverlife.org
Images of life of earth Arkiv www.arkive.org
Photo Gallery Wildlife Pictures www.hlasek.com

Taxonomi-namn
Svensk taxonomisk databas Dyntaxa www.dyntaxa.se/?mode=full&lang=sv

Statistik och databaser
Artportalen www.artportalen.se
Elfiskeregistret http://www.slu.se/elfiskeregistret
Fishbase www.fishbase.org/home.htm
Freshwaterecology www.freshwaterecology.info
Musselportalen www.musselportalen.se
Kunskap om våra vatten www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/miljo--och-resursovervakning.html?close=1
Sjöprovfiske www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-for-sjoprovfiske-nors
Svalan http://svalan.artdata.slu.se/birds
Svensk Dagfjärilsövervakning www.zoo.ekol.lu.se/butterfly
Svensk fågeltaxering www.fageltaxering.lu.se
The Biodiversity Observer http://observer.gbif.se
Trädportalen www.tradportalen.se
VattenInformationsSystem Sverige www.viss.lansstyrelsen.se/SimpleMapPage.aspx
VattenWeb http://vattenweb.smhi.se
Ängs- och hagmarker TUVA https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm

Kartor och GIS-data
Eoropean Environmental Agenscy, Data and Maps www.eea.europa.eu/data-and-maps
Eoropean Environmental Agenscy, Data and Maps, Biodiversity http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data#c5=all&b_start=0&c9=clc2000&c11=biodiversity
Geocommunity www.geocomm.com
Google Maps maps.google.se
Historiska kartor https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html?asUrl=https%3A%2F%2Fetjanster.lantmateriet.se%2Farkivsok%2Fs%2Fstartpage.html&arv=false&pul=true&user=public&swedish=true
Geologiska kartor www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartgenerator.html
Geologiska kartor, VMS-tjänster www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare_wms.html
Geoskikt för Europa och världen www.gis.scb.se/plan/EU_World_geodata.asp
Hitta www.hitta.se/LargeMap.aspx?ShowSatellite=true&SearchType=4
Kartor och flygbilder www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=46
Klimatdata, SMHI www.smhi.se/klimatdata
Länskartor och GIS-data www.gis.lst.se
Nationella satellitdatabasen http://saccess.lantmateriet.se
Riksantikvarieämbetet - fornsök www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Skogens pärlor www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Parlor-/
Riksarkivet - historiska kartor http://riksarkivet.se/geometriska
Svenskt Vattenarkiv www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127
http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-d...
Sverigekartor www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor
Sveriges Nationalatlas, Webbatlas GIS http://folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/miljo/sveriges-nationalatlas--webbatlas

GIS-program
gvSIG http://gvsigce.org
ILWIS 3.5 www.ilwis.org
Kosmo www.opengis.es
OkMap (GPS-program) www.okmap.org
Quantum-GIS www.qgis.org
SAGA-GIS www.saga-gis.org/en/index.html

Föreningar mm
Mossornas vänner www.sbf.c.se/MV
Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se
Skydda skogen www.skyddaskogen.se
Svenska Botanisk Föreningen www.sbf.c.se
Sveriges Entomologiska Förening www.sef.nu
Sveriges mykologiska förening www.svampar.se
Sveriges ornitologiska förening www.sofnet.org
Världsnaturfonden www.wwf.se
WWF International wwf.panda.org

Stöd och bidrag
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen
Miljöersättningar www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/miljoersattningar.4.7850716f11cd786b52d8000485.html

Exempel på intressanta projekt
Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem www.rolfsan.se
Biosfärsområde Kristianstads vattenrike www.vattenriket.kristianstad.se
Kaprifolkött www.kaprifolkott.se
Vattnet i skolan www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/

Läromedel mm
Myller av liv www.bioresurs.uu.se/myller
Vattenpaketet www.vattendag.org/vattenpaketet

Litteratur, materiel
Anglian Lepidopterist Supplies www.angleps.com
Antiquariat Goecke & Evers http://goecke-evers.com/index.html
Apollo Books www.apollobooks.com
Ento Sphinx www.entosphinx.cz/?lang=en
FBA - Freshwater Biological Association www.fba.org.uk
Insecta www.insecta.de
Insektslådor mm www.pigansslojd.se
Moth Trap www.alananna.co.uk/blog/2009/buying-a-moth-trap
Naturbokhandeln www.naturbokhandeln.se
Naturskåpet http://w1.485.telia.com/~u48503942
NHBS - environmental bookstore www.nhbs.com
Paradox Company www.insectnet.eu
Pemberley www.pemberleybooks.com
Pensoft www.pensoft.net/index.php
Petterssons Elektronik AB www.batsound.com
Svampetryk www.tanglohse.dk/svampetryk/svampetrykkatalog.htm
Swedaq www.swedaq.se
Watkins & Doncaster www.watdon.co.uk/the-naturalists
Ängsfröer http://www.pratensis.se