Landskap

Alla arter är beroende av landskap med fungerande nätverk av lämpliga miljöer. Arterna har olika förmåga att sprida sig och olika krav på sina miljöer. Vissa behöver långsiktigt stabila miljöer och kan ha svårt för att sprida sig medan andra behöver mer föränderliga miljöer och har lättare att ta sig över större avstånd. För att arter ska överleva på lång sikt behöver landskapet innehålla tillräckligt mycket lämpliga miljöer som helst hänger samman eller som ligger tillräckligt nära varandra. Miljöerna kan länkas samman av korridorer som exempelvis av våtmarker, vattendrag och strandmiljöer. Stora sammanhängande miljöer av skog med gamla träd och död ved eller av blomrika hagmarker är särskilt viktiga.

Landskapet har blivit allt mer uppstyckat av stora ytor med intensivt odlade monokulturer av produktionskog eller åkergrödor. Många arter har därför minskat eller försvunnit från landskapet medan de mer tåliga generalisterna har tagit över. För att inte arter ska försvinna behövs både kunskap om vilka kvaliteter som finns i landskapet och hur dessa ska kunna utvecklas och knytas samman. Det behövs också samarbete och integrering av olika intresseområden som miljövård, kulturhistoria, lantbruk, skogsbruk och samhällsplanering.

Det landskapliga perspektivet behöver finnas med när vi tar natur i anspråk för exploateringar, när vi brukar skogar och odlingslandskap eller planerar samhällen. Biologiska inventeringar behöver också ha med ett landskapligt helhetsperspektiv som inspirerar till samtal, hänsyn och samarbete.

Några frågeställningar
För att bevara biologisk mångfald på sikt behövs en större helhetssyn där man inte bara tittar på enskilda kärnområden. Miljöer behöver exempelvis knytas samman till större helheter och större landskapliga helheter. Hur kan vi skapa större dialog och samverkan kring detta?

Exempel på projekt
Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång i Marks kommun 2007. Marks kommun 2008.

Naturvärdesinventering av Trässhults kanal ‐ hydromorfologi och biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län 2008.

Bin och biologisk mångfald vid Osdal-Bråt. Borås Stad 2014.

Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park. Golf Of Course AB 2008.

Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar. Bollebygds kommun 2008.